تمامی فعالیت ها

این جریان به طور خودکار بروزرسانی می شود     

 1. ساعت گذشته
 2. اسم شما در بازی _Snoopy_ سن 16 درخواست ورود به کدام یک را دارید؟ لیدرها سابقه استف در تهران گیمینگ Leader Ng Va Hitman چرا می خواهید وارد تیم استف شوید؟ Leader Taxi آیا شما مطیع تمامی قوانین و شرایط هستید؟ آگاه بودن از تمامی قوانین داخل انجمن (عمومی و تمامی فکشن ها) مسلط بودن به قوانین Fenglish دارا بودن از حداقل 15 لول در سرور سمپ عکس کوچک از اطلاعات شما در UCP Level 38 @MoHaMmD_EZY
 3. امروز
 4. اسم شما در بازی Mahdi_1996 سن 18 درخواست ورود به کدام یک را دارید؟ هلپرها سابقه استف در تهران گیمینگ لیدری مافیا و ساب لیدریه همه ی فکشن ها چرا می خواهید وارد تیم استف شوید؟ Help To New Player And Komak The Server آیا شما مطیع تمامی قوانین و شرایط هستید؟ آگاه بودن از تمامی قوانین داخل انجمن (عمومی و تمامی فکشن ها) مسلط بودن به قوانین Fenglish دارا بودن از حداقل 15 لول در سرور سمپ عکس کوچک از اطلاعات شما در UCP 29
 5. اسم شما در بازی Mahdi_1996 سن 18 درخواست ورود به کدام یک را دارید؟ لیدرها سابقه استف در تهران گیمینگ لیدری مافیا و ساب لیدریه همه ی فکشن ها چرا می خواهید وارد تیم استف شوید؟ Taxi Company آیا شما مطیع تمامی قوانین و شرایط هستید؟ آگاه بودن از تمامی قوانین داخل انجمن (عمومی و تمامی فکشن ها) مسلط بودن به قوانین Fenglish دارا بودن از حداقل 15 لول در سرور سمپ عکس کوچک از اطلاعات شما در UCP 29
 6. اسم شما در بازی [D]r_AdLe[R] سن 16 درخواست ورود به کدام یک را دارید؟ لیدرها سابقه استف در تهران گیمینگ Leader School, Leader Medic & Fire, Leader Ballas Gan, Leader Lm, Leader Police Department, Leader F.B.I, Helper, Subleader Ye 5 Ta Faction چرا می خواهید وارد تیم استف شوید؟ Taxi Company آیا شما مطیع تمامی قوانین و شرایط هستید؟ آگاه بودن از تمامی قوانین داخل انجمن (عمومی و تمامی فکشن ها) مسلط بودن به قوانین Fenglish دارا بودن از حداقل 15 لول در سرور سمپ عکس کوچک از اطلاعات شما در UCP (Level:56)
 7. ilia

  شکایت از پلیر ها - Iliya Joker

  alan bahs jockere ya moein?
 8. اسم شما در بازی Hajiii سن 16 درخواست ورود به کدام یک را دارید؟ لیدرها سابقه استف در تهران گیمینگ No چرا می خواهید وارد تیم استف شوید؟ Taxi compony آیا شما مطیع تمامی قوانین و شرایط هستید؟ آگاه بودن از تمامی قوانین داخل انجمن (عمومی و تمامی فکشن ها) مسلط بودن به قوانین Fenglish دارا بودن از حداقل 15 لول در سرور سمپ عکس کوچک از اطلاعات شما در UCP Lvl 23
 9. اسم شما در بازی Hajiii سن 16 درخواست ورود به کدام یک را دارید؟ لیدرها سابقه استف در تهران گیمینگ No چرا می خواهید وارد تیم استف شوید؟ Medic and fire man آیا شما مطیع تمامی قوانین و شرایط هستید؟ آگاه بودن از تمامی قوانین داخل انجمن (عمومی و تمامی فکشن ها) مسلط بودن به قوانین Fenglish دارا بودن از حداقل 15 لول در سرور سمپ عکس کوچک از اطلاعات شما در UCP Lvl 23
 10. اسم شما در بازی Ander سن 18 درخواست ورود به کدام یک را دارید؟ لیدرها سابقه استف در تهران گیمینگ Taxi چرا می خواهید وارد تیم استف شوید؟ Medic آیا شما مطیع تمامی قوانین و شرایط هستید؟ آگاه بودن از تمامی قوانین داخل انجمن (عمومی و تمامی فکشن ها) مسلط بودن به قوانین Fenglish دارا بودن از حداقل 15 لول در سرور سمپ عکس کوچک از اطلاعات شما در UCP 31
 11. دیروز
 12. اسم شما در بازی Mahdi_1996 سن 18 درخواست ورود به کدام یک را دارید؟ هلپرها سابقه استف در تهران گیمینگ لیدری مافیا و ساب لیدریه همه ی فکشن ها چرا می خواهید وارد تیم استف شوید؟ Help To New Player And Komak The Server آیا شما مطیع تمامی قوانین و شرایط هستید؟ آگاه بودن از تمامی قوانین داخل انجمن (عمومی و تمامی فکشن ها) مسلط بودن به قوانین Fenglish دارا بودن از حداقل 15 لول در سرور سمپ عکس کوچک از اطلاعات شما در UCP 29
 13. Mani_Hz

  شکایت از پلیر ها - Iliya Joker

  Ski
 14. اسم شما در بازی _Snoopy_ سن 16 درخواست ورود به کدام یک را دارید؟ لیدرها سابقه استف در تهران گیمینگ Leader Ng Va Hitman چرا می خواهید وارد تیم استف شوید؟ Leader Medic آیا شما مطیع تمامی قوانین و شرایط هستید؟ آگاه بودن از تمامی قوانین داخل انجمن (عمومی و تمامی فکشن ها) مسلط بودن به قوانین Fenglish دارا بودن از حداقل 15 لول در سرور سمپ عکس کوچک از اطلاعات شما در UCP @MoHaMmD_EZY Level 38
 15. sina dr

  .

  .
 16. moeinf1

  شکایت از پلیر ها - Iliya Joker

  فحش دادی زدمت در ضمن من تورو کیل نکردم عجب بابا عجب
 17. moeinf1

  شکایت از پلیر ها - Iliya Joker

  خب معلومه فقط دو یا سه جوکر اصلین باقی فیکن
 18. اسم شما در بازی P]aradox] سن 18 درخواست ورود به کدام یک را دارید؟ لیدرها سابقه استف در تهران گیمینگ Leaderi School, Leaderi F.B.I, Leaderi Gs, Sub Leaderi NG And Helperi چرا می خواهید وارد تیم استف شوید؟ Leaderi Storm Men آیا شما مطیع تمامی قوانین و شرایط هستید؟ آگاه بودن از تمامی قوانین داخل انجمن (عمومی و تمامی فکشن ها) مسلط بودن به قوانین Fenglish دارا بودن از حداقل 15 لول در سرور سمپ عکس کوچک از اطلاعات شما در UCP 40
 19. اسم شما در بازی DANGER_GAMER سن 15 درخواست ورود به کدام یک را دارید؟ لیدرها سابقه استف در تهران گیمینگ SAB LEADER TAXI چرا می خواهید وارد تیم استف شوید؟ Taxi Company آیا شما مطیع تمامی قوانین و شرایط هستید؟ آگاه بودن از تمامی قوانین داخل انجمن (عمومی و تمامی فکشن ها) مسلط بودن به قوانین Fenglish دارا بودن از حداقل 15 لول در سرور سمپ عکس کوچک از اطلاعات شما در UCP Level 22 MoHaMmD_EZY@
 20. اسم شما در بازی Hajiii سن 16 درخواست ورود به کدام یک را دارید؟ لیدرها سابقه استف در تهران گیمینگ سوب لیدری و لیدری خیر ندارم چرا می خواهید وارد تیم استف شوید؟ Medic and fire man آیا شما مطیع تمامی قوانین و شرایط هستید؟ آگاه بودن از تمامی قوانین داخل انجمن (عمومی و تمامی فکشن ها) مسلط بودن به قوانین Fenglish دارا بودن از حداقل 15 لول در سرور سمپ عکس کوچک از اطلاعات شما در UCP Lvl 22 @MoHaMmD_EZY
 21. اسم شما در بازی Ander سن 18 درخواست ورود به کدام یک را دارید؟ لیدرها سابقه استف در تهران گیمینگ Taxi چرا می خواهید وارد تیم استف شوید؟ Medic آیا شما مطیع تمامی قوانین و شرایط هستید؟ آگاه بودن از تمامی قوانین داخل انجمن (عمومی و تمامی فکشن ها) مسلط بودن به قوانین Fenglish دارا بودن از حداقل 15 لول در سرور سمپ عکس کوچک از اطلاعات شما در UCP 31
 22. اسم شما در بازی DANGER_GAMER سن 15 درخواست ورود به کدام یک را دارید؟ لیدرها سابقه استف در تهران گیمینگ Sub Leader Taxi چرا می خواهید وارد تیم استف شوید؟ Fire & Medic Department آیا شما مطیع تمامی قوانین و شرایط هستید؟ آگاه بودن از تمامی قوانین داخل انجمن (عمومی و تمامی فکشن ها) مسلط بودن به قوانین Fenglish دارا بودن از حداقل 15 لول در سرور سمپ عکس کوچک از اطلاعات شما در UCP Level 22
 23. اسم شما در بازی mahdi_1996 سن 16 درخواست ورود به کدام یک را دارید؟ لیدرها سابقه استف در تهران گیمینگ لیدر GSF و لیدر LM و ساب لیدر تمامی فشکن ها چرا می خواهید وارد تیم استف شوید؟ Medic آیا شما مطیع تمامی قوانین و شرایط هستید؟ آگاه بودن از تمامی قوانین داخل انجمن (عمومی و تمامی فکشن ها) مسلط بودن به قوانین Fenglish دارا بودن از حداقل 15 لول در سرور سمپ عکس کوچک از اطلاعات شما در UCP 29
 24. اسم شما در بازی DANGER_GAMER سن 15 درخواست ورود به کدام یک را دارید؟ لیدرها سابقه استف در تهران گیمینگ Sub Leader Taxi چرا می خواهید وارد تیم استف شوید؟ News Reporter آیا شما مطیع تمامی قوانین و شرایط هستید؟ آگاه بودن از تمامی قوانین داخل انجمن (عمومی و تمامی فکشن ها) مسلط بودن به قوانین Fenglish دارا بودن از حداقل 15 لول در سرور سمپ عکس کوچک از اطلاعات شما در UCP Level 22 MoHaMmD_EZY
 25. اسم شما در بازی [D]r_AdLe[R] سن 16 درخواست ورود به کدام یک را دارید؟ هلپرها سابقه استف در تهران گیمینگ Leader School, Leader Medic & Fire, Leader Ballas Gan, Leader Lm, Leader Police Department, Leader F.B.I, Helper, Subleader Ye 5 Ta Faction چرا می خواهید وارد تیم استف شوید؟ Helperi آیا شما مطیع تمامی قوانین و شرایط هستید؟ آگاه بودن از تمامی قوانین داخل انجمن (عمومی و تمامی فکشن ها) مسلط بودن به قوانین Fenglish دارا بودن از حداقل 15 لول در سرور سمپ عکس کوچک از اطلاعات شما در UCP (Level:56)
 26. اسم شما در بازی Mekaveli سن 14 درخواست ورود به کدام یک را دارید؟ هلپرها سابقه استف در تهران گیمینگ Leader Medic Va Sub Taxi , FBI , Silence Mafia چرا می خواهید وارد تیم استف شوید؟ Help To Players آیا شما مطیع تمامی قوانین و شرایط هستید؟ آگاه بودن از تمامی قوانین داخل انجمن (عمومی و تمامی فکشن ها) مسلط بودن به قوانین Fenglish دارا بودن از حداقل 15 لول در سرور سمپ عکس کوچک از اطلاعات شما در UCP Level 34
 27. Tupac

  درخواست ورود به تیم استف سمپ - FaRBoD_MLK

  درخواست شما قبول شد.
 28. Tupac

  درخواست ورود به تیم استف سمپ - DarK_KnighT

  درخواست شما قبول شد.
 1. نمایش فعالیت های بیشتر