Open Applications

 • فرم پیگیری بن سمپ

  بازیکنان عزیز میتوانند جهت آنبن شدن از سرور سمپ، فرم زیر را کامل کرده و ارسال کنند تا به درخواست آنها پاسخ داده شود. پیگیری بن شما ممکن است زمان بر باشد، بنابراین از هرگونه اسپم و تکرار پرهیز کنید

 • فرم پیگیری بن ماینکرافت

  بازیکنان عزیز میتوانند جهت آنبن شدن از سرور ماینکرافت ، فرم زیر را کامل کرده و ارسال کنند تا به درخواست آنها پاسخ داده شود. پیگیری بن شما ممکن است زمان بر باشد، بنابراین از هرگونه اسپم و تکرار پرهیز کنید

 • فرم پیگیری بن راست

  بازیکنان عزیز میتوانند جهت آنبن شدن از سرور راست ، فرم زیر را کامل کرده و ارسال کنند تا به درخواست آنها پاسخ داده شود. پیگیری بن شما ممکن است زمان بر باشد، بنابراین از هرگونه اسپم و تکرار پرهیز کنید

 • فرم پیگیری بن تیم اسپیک

  بازیکنان عزیز میتوانند جهت آنبن شدن از سرور تیم اسپیک ، فرم زیر را کامل کرده و ارسال کنند تا به درخواست آنها پاسخ داده شود. پیگیری بن شما ممکن است زمان بر باشد، بنابراین از هرگونه اسپم و تکرار پرهیز کنید

 • فرم پیگیری بن کانتراسترایک 1.6

  بازیکنان عزیز میتوانند برای آنبن شدن از سرورهای کانتراسترایک 1.6، فرم زیر را کامل کرده و ارسال کنند تا به درخواست آنها پاسخ داده شود. پیگیری بن شما ممکن است زمان بر باشد، بنابراین از هرگونه اسپم و تکرار پرهیز کنید..

 • فرم پیگیری بن کانتراسترایک گلوبال

  بازیکنان عزیز میتوانند برای آنبن شدن از سرورهای کانتراسترایک گلوبال، فرم زیر را کامل کرده و ارسال کنند تا به درخواست آنها پاسخ داده شود. پیگیری بن شما ممکن است زمان بر باشد، بنابراین از هرگونه اسپم و تکرار پرهیز کنید..

 • فرم پیگیری بن کانتراسترایک سورس

  بازیکنان عزیز میتوانند برای آنبن شدن از سرورهای کانتراسترایک سورس، فرم زیر را کامل کرده و ارسال کنند تا به درخواست آنها پاسخ داده شود. پیگیری بن شما ممکن است زمان بر باشد، بنابراین از هرگونه اسپم و تکرار پرهیز کنید..

 • فرم درخواست هلپری سرور ماینکرافت

  بازیکنان عزیز میتوانند جهت درخواست هلپری در سرور ماینکرافت، فرم را کامل کرده و ارسال کنند تا به درخواست آنها پاسخ داده شود.

 • فرم درخواست ورود به تیم هلپرها

 • فرم درخواست ورود به تیم رهبرها

 • فرم شکایات سمپ - ادمین ها

  بازیکنان عزیز، درصورت داشتن شکایت از ادمین ها فرم زیر را پرکرده و ارسال کنید. پیگیری شکایت شما ممکن است زمان بر باشد، لطفا صبور باشید.

 • فرم شکایات سمپ - لیدر ها

  بازیکنان عزیز، درصورت داشتن شکایت از لیدر ها فرم زیر را پرکرده و ارسال کنید. پیگیری شکایت شما ممکن است زمان بر باشد، لطفا صبور باشید.

 • فرم شکایات سمپ - هلپر ها

  بازیکنان عزیز، درصورت داشتن شکایت از  هلپر ها فرم زیر را پرکرده و ارسال کنید. پیگیری شکایت شما ممکن است زمان بر باشد، لطفا صبور باشید.

 • فرم شکایات سمپ - پلیر ها

  بازیکنان عزیز، درصورت داشتن شکایت از  پلیر ها فرم زیر را پرکرده و ارسال کنید. پیگیری شکایت شما ممکن است زمان بر باشد، لطفا صبور باشید.

 • فرم شکایات سمپ - هاسترها

  بازیکنان عزیز، درصورت داشتن شکایت از هاسترها فرم زیر را پرکرده و ارسال کنید. پیگیری شکایت شما ممکن است زمان بر باشد، لطفا صبور باشید.